TI(Texas Instruments, Inc., Dallas, TX, www.ti.com)

A leading semiconductor manufacturer founded in 1930 as Geophysical Service, an independent contractor specializing in petroleum exploration using sound waves. In 1951, GSI was renamed Texas Instruments and soon after entered the semiconductor business. TI was the first to commercialize the silicon transistor, pocket radio, integrated circuit, hand held calculator, single chip computer and LISP chip.

TI(Texas Instruments, Inc., Dallas, TX, www.ti.com)
Một nhà sản xuất chất bán dẫn chính được thành lập năm 1930 có tên Geophysical Service, một nhà thầu độc lập chuyên về khai thác dầu khí dùng các sóng âm thanh. Năm 1951, GSI được đặt tên lại là Texas Instruments và ngay sau đó đã đi vào kinh doanh chất bán dẫn. TI là công ty đầu tiên kinh doanh transistor silicon, radio bỏ túi, mạch kết hợp, máy tính xách tay, máy vi tính mạch đơn và mạch LISP.


Published:

PAGE TOP ↑