Tiny BASIC

A subset of BASIC that has been used in first generation personal computers with limited memory.

BASIC nhỏ
Một tập con của BASIC đã được dùng trong các máy tính cá nhân thế hệ đầu tiên với bộ nhớ được giới hạn.


Published:

PAGE TOP ↑