Tin

A Unix newsreading program that is used for maintaining the message threads in an Internet newsgroup site. Tin is an acronym for Threaded Internet Newsreader.

Tin
Một chương trình đọc tin Unix được sử dụng để duy trì các chuỗi thông báo trong một site nhóm tin Internet. Tin là một từ viết tắt của Threaded Internet Newsreader.


Published:

PAGE TOP ↑