timing signals

Electrical pulses generated in the processor or in external devices in order to synchronize computer operations. The main timing signal comes from the computer’s clock, which provides a frequency that can be divided into many slower cycles. Other timing signals may come from a timesharing or realtime clock.
In disk drives, timing signals for reading and writing are generated by holes or marks on one of the platters, or by the way the digital data is actually recorded.

các tín hiệu đo thời gian
Các xung điện tử được phát sinh trong bộ xử lý hoặc trong các thiết bị đầu cuối để làm đồng bộ các thao tác máy tính. Tín hiệu đo thời gian chính đều từ đồng hồ của máy tính, cung cấp một sự thường xuyên mà có thể được chia ra thành nhiều chu kỳ chậm hơn. Những tín hiệu đo thời gian khác có thể đến từ một sự chia sẻ thời gian hoặc một đồng hồ thời gian thực.
Trong các ổ đĩa, các tín hiệu đo thời gian cho việc đọc và viết được phát sinh bởi những cái lỗ hoặc các điểm trên một trong các đĩa cứng, hoặc bằng dữ liệu số thật sự được ghi.


Published:

PAGE TOP ↑