timesharing

A multiuser computer environment that lets users initiate their own sessions and access selected databases as required, such as when using online services. A system that serves many users, but for only one application, is technically not timesharing.

chia sẻ thời gian
Một môi trường máy tính đa người dùng cho phép những người sử dụng bắt đầu những tác vụ riêng của họ và truy cập các cơ sở dữ liệu lựa chọn khi được yêu cầu, như khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Một hệ thống phục vụ nhiều người sử dụng, nhưng chỉ dành cho một ứng dụng là không thuộc công nghệ chia sẻ thời gian.


Published:

PAGE TOP ↑