Times New Roman

This common serif typeface is often set as the default font within a system. Times Mew Roman can also be set as the default typeface by the user for many applications; for example, Microsoft Word’s default font is New Roman. The same is true of the word-processor supplied with the Star Office suite developped by Sun Microsystems.

Times New Roman
Kiểu chữ có chân phổ biến này thường được cài đặt làm font mặc định trong một hệ thống. Times New Roman cũng có thể được cài đặt là kiểu chữ mặc định bởi người dùng cho nhiều chữ mặc định bởi người dùng cho nhiều trình ứng dụng; ví dụ, font mặc định của Microsoft là Times New Roman Điều này tương tự đối với bộ xử lý từ được đính kèm với bộ chương trình Star Ofice do Sun Microsystems phát triển.


Published:

PAGE TOP ↑