timed backup

A desirable application program feature that saves your work at a specified interval, such as every five minutes. Power outages occur during storms, during periods of heavy demand, and when essential maintenance must be performed on a local circuit. If you don’t have an uninterruptible power supply (UPS) or you haven’t saved your work to disk, your work is gone forever.
Your keyboard also can freeze if you are using a terminate and stay resident (TSR) program that doesn’t get slong with the current application package. Because power outages and system crashes can destroy many hours of work, good computer practice calls for saving your work at frequent intervals, but software can perform saves for you.
The best word processing programs include timed backup features that enable you to specify the interval.

sao lưu dự phòng theo thời hạn
Tính năng mong muốn trong một chương trình ứng dụng, được dùng để giữ kaji các kết quả công việc của bạn sau từng khoảng thời gian quy định, như năm phút một lần chẳng hạn. Đồng nghĩa với autosave.
Nếu xảy ra mất điện hoặc hệ thống ngừng chạy đột ngột, nhưng máy của bạn đã kịp thực hiện sao dự phòng, thì khi khởi động lại chương trình bạn sẽ thấy hiện ra bản sao dự phòng đó và bạn sẽ được hỏi có muốn giữ lại nó hay không.
Để đề phòng khỏi bị mất kết quả của nhiều giờ làm việc, bạn nên đều đặn tiến hành lưu giữ lại các công việc của mình, và có một phần mềm tự động lưu giữ cho bạn. Những chương trình xử lý từ loại tốt đều có khả năng sao lưu dự phòng theo thời hạn và chu kỳ sao lưu là tùy bạn quy định.


Published:

PAGE TOP ↑