time stamp

This describes information relating to the time of creation or the time last modification (or the time of last access) that is attached to a file or message. It is usually possible to find the time stamp for any file by looking at the Properties dialog box for that file.
For example, right-clicking any file in Microsoft Windows reveals the Properties box for that file. This box reveals the dates when the file was created, modified and accessed. In the Apple Mac operating system, clicking any file and pressing the “i” key in combination with the function key reveals the info dialog box. This shows the dates on which that file was created and modified.

nhãn thời gian
Điều này mô tả thông tin liên quan đến thới gian tạo hay thời gian chỉnh sửa sau cùng (hay thời gian truy cập sau cùng) được gắn vào một file hay thông báo. Nhãn thời gian cho bất kỳ file thường có thể được tìm thấy bằng cách xem hộp thoại Properties của file đó.
Ví dụ, việc nhấp phải vào bất kỳ file trong Microsoft Windows sẽ hiển thị hộp thoại Properties cho file đó. Hộp thoại này hiển thị ngày tháng khi file được tạo, được chỉnh sửa, và được truy cập. Trong hệ điều hành Apple Mac, việc nhấp vào một file bất kỳ file nhấn phím “i” cùng với phím chức năng sẽ hiển thị hộp thoại info.
Hộp thoại này hiển thị ngày tháng mà file được tạo và được chỉnh sửa.


Published:

PAGE TOP ↑