time slice

A fixed interval of time allotted to each user or program in a multitasking or timesharing system.

mảnh chia thời gian
Một khoảng thời gian cố định được phân phối cho mỗi người sử dụng hay chương trình trong một hệ đa nhiệm hoặc một hệ phân chia thời gian.


Published:

PAGE TOP ↑