time out

An interruption, resulting in a frozen keyboard, while the computer attempts to access a device (or a remote computer) that is not responding as it should. The computer keeps trying for a predetermined time and then gives up, returning control to you.

thời gian tạm ngưng
Một sự gián đoạn do bàn phím bị đông cứng, không có tác dụng, trong khi máy tính đang cố thâm nhập vào một thiết bị (hay một máy tính ở xa) nhưng nó không đáp ứng như. Máy tính duy trì khoảng thời gian mong muốn đã xác định rồi thôi và trả lại sự điều khiển máy cho bạn.


Published:

PAGE TOP ↑