time-out

Time-out describes when a connection has been terminated because there has been no activity within a specified period. Many Internet Service Providers and certain kinds of software packages automatically close down a connection that has been dormant for a certain amount of time-a period that is usually measured in minutes.

thời gian không tính, thời gian không hoạt động
Thời gian không hoạt động mô tả khi một nối kết đã được kết thúc bởi vì không có hoạt động trong một thời gian đã xác định. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet và các loại gói phần mềm nhất định tự động đóng một nối kết đã không hoạt động trong một khoảng thời gian nào đó-một khoảng thời gian thường được tính bằng phút.


Published:

PAGE TOP ↑