timbre

A quality of sound that distinguishes one voice or musical instrument from another. For example, MIDI synthesizers are multi timbral, meaning that they caan play multiple instruments simultaneously.

timbre
Một chất lượng âm thanh xác minh một giọng nói hoặc một nhạc cụ từ nhạc cụ khác. Ví dụ, các dụng cụ âm nhạc MIDI là đa âm sắc có nghĩa là chúng có thể chơi nhiều nhạc cụ cùng một lúc.


Published:

PAGE TOP ↑