tiled windows

In a user interface, a display mode in which the windows overlap each other. If you open additional windows, the others are automatically sized so that ou still see all of them. See cascading windows and overlaid windows.

tiled windows
Trong một giao diện người dùng, đây là một chế độ hiển thị trong đó các cửa sổ phủ chồng lên nhau. Nếu bạn mở thêm cửa sổ kia sẽ tự động định kích thước để bạn có thể nhìn thấy tất cả. Xem cascading windows và overlaid windows.


Published:

PAGE TOP ↑