tilde

The ~ character, which is sometimes encountered in Web site addresses The tilde is also an accent that is frequently required over characters in certain languages such as Spanish and Portugese; e.g. above the n in senor.

dấu sóng, dấu ngã
Ký tự ~ đôi khi được tìm thấy trong các địa chỉ Web site. Dấu tilde cũng là một dấu nhấn thường được yêu cầu trên các trên các ký tự trong các ngôn ngữ như tiếng Hy Lạp và tiếng Bồ Đào Nha. Ví dụ ở trên “n” trong senor.


Published:

PAGE TOP ↑