tightly coupled

Refers to two or more computers linked together and dependent on each other. One computer may control the other, or both computers may monitor each other. For example, a database machine is tightly coupled to the main processor. Two computers tied together for ultiprocessing are tightly coupled. Contrast with loosely coupled, such as personal computers in a LAN.

Nối kết chặt
Để chỉ cho hai hoặc nhiều máy tính được nối kết với nhau và phụ thuộc lẫn nhau. Một máy tính có thể điều khiển máy khác, hoặc cả hai máy tính có thể kiểm soát lẫn nhau. Ví dụ, một máy cơ sở dữ liệu thì dược kết hợp chặt với nhau cho quá trình đa xử lý là tigtly coupled. Trái với loosely coupled, chẳng hạn những máy tính cá nhân trong một LAN.


Published:

PAGE TOP ↑