tight

This term can have a very wide range of meanings, usually with a very positive sense. In computing terms it is generally taken to term to mean a well-written and efficient program.

chặt chẽ
Từ này có thể có nhiều ý nghĩa, thường với một nghĩa rất tích cực Trong các thuật ngữ điện toán, nó thường được dùng để ám chỉ một chương trình được viết tốt và có hiệu quả.


Published:

PAGE TOP ↑