TIES(Time Independent Escape Sequence)

A modem escape sequence that uses three pluses like the Hayes sequence, but does not require a pause before and after them. If a valid AT command code and a return follows the +++, it is considered a legitimate command.

TIES(Time Independent Escape Sequence)
Một chuỗi thoát modem dùng ba dấu cộng (+) như chuỗi Hayes nhưng không đòi hỏi một sự ngừng lại trước và sau chúng. Nếu như một mã lệnh AT có hiệu lực và một sự trở lại theo sau ba dấu cộng (+++), nó được xem như là một lệnh hợp pháp.


Published:

PAGE TOP ↑