tickler

A manual or automatic system for reminding users of scheduled events or tasks. It is used in PIMs, contact management systems and scheduling and calendar systems.

tickler
Một hệ thống tự động hoặc bằng tay đển hắc những người sử dụng về các sự kiện hoặc các tác vụ theo kế hoạch. Nó được dùng trong các PIM hệ thống quản lý liên lạc và các hệ thống lịch và lập thời biểu.


Published:

PAGE TOP ↑