tick box

This is a small box on a Web page that allows a user to switch an option on or off; e.g. a dialog box which offers the option for information entered on a form to be remembered.

tick box
Đây là một hộp nhỏ trên một trang Web cho phép một người dùng mở hay tắt một tùy chọn; ví dụ, một hộp thoại cung cấp tùy chọn để nhớ nhập thông tin vào một mẫu biểu.


Published:

PAGE TOP ↑