TIA(Telecommunications Industry Asociation, Arlington, VA, ww.tiaonline.org)

A membership organization founded in 1988 that sets telecommunications standards worldwide. It was originally an EIA working group merged with the U.S Telecommunications Suppliers Association (USTSA), sponsors of the annual SUPERCOMM conferences.

TIA(Telecommunications Industry Asociation, Arlington, VA, ww.tiaonline.org)
Một tổ chức thành viên được thành lập vào năm 1988 thiết lập các tiêu chuẩn viễn thông trên toàn thế giới. Nó đầu tiên là một nhóm làm việc EIA xác nhập vào trợ của những hội nghị SUPERCOMM hàng năm.


Published:

PAGE TOP ↑