TI RPC(Transport Independent Remote Procedure Call)

A set of functions from Sun for executing procedures on remote computers. It is operating system and network independent and allows the development of distributed applications in multivendor environment.

TI RPC(Transport Independent Remote Procedure Call)
Một tập hợp các chức năng của hãng Sun để thực thi các thủ tục trên các máy tính từ xa. Nó là hệ điều hành và mạng độc lập và cho phép sự phát triển các trình ứng dụng phân bố trong các môi trường của nhiều nhà cung cấp.


Published:

PAGE TOP ↑