THz(Tera Hert Z)

One trillion cycles per second.

THz(Tera Hert Z)
Một nghìn tỷ vòng trong một giây.


Published:

PAGE TOP ↑