thunk

In PCs, to execute the instructions required to switch between segmented addressing of memory and flat addressing.

thunk
&&Trong các Pc, dể thực thi các lệnh dược yêu cầu chuyển đổi giữa tính năng điều khiển phân đoạn của bộ nhớ và tính năng điều khiển phẳng.


Published:

PAGE TOP ↑