thumbnail

A miniature representation of a page or image. A thumbnail program may be stand alone or part of a desktop publishing or graphics program.
Thumbnails take considerable time to generate, but provide a convenient way to browse through multiple images before retrieving the one you need. Programs often let you click on the thumbnail to retrieve it.

thumbnail
Một vật mẫu nhỏ của một trang hoặc một hình ảnh. Một chương trình thumbnail có thể đứng mà đột mình hoặc phần của một chương trình xuất bản desktop và đồ họa.
Các Thumbnail chiếm thời gian khi được tạo ra nhưng nó cung cấp một cách tiện ích để trình duyệt nhiều hình ảnh trước khi truy xuất một hình ảnh mà bạn nhấp vào thumbnail để truy xuất np1.


Published:

PAGE TOP ↑