thumb

This describes the elevator slider on a scroll bar.

thumb
Điều này mô tả thanh trượt trên một thanh cuộn.


Published:

PAGE TOP ↑