throwaway e-mail address

A secondary e-mail address created by users for managing unwanted e-mails and reducing the amount of spain received by their main address, by directing it to the throwaway e-mail address. The user can choose to give out the throwaway e-mail address when an address is required on an Internet site.

địa chỉ e-mail loại bỏ
Một địa chỉ e-mail thứ cấp do người dùng tạo ra để quản lý casc e-mail không mong muốn và giảm lượng spam được nhận bởi địa chỉ chính của ho bằng cách hướng nó sang địa chi e-mail loại bỏ. Người dùng có thể chọn cung cấp địa chỉ e-mail loại bỏ khi một địa chỉ được yêu cầu trên một site Internet.


Published:

PAGE TOP ↑