throughput

The speed with which a computer processes data. It is a combination of internal processing speed, peripheral speeds (I/O) and the efficiency of the operating system and other system software all working together.

throughput
Tốc độ một máy tính xử lý dữ liệu. Nó là một sự kết hợp của tốc độ xử lý bên trong, các tốc độ thiết bị ngoại vi (I/O) và hiệu quả của hệ điều hành kết hợp hệ thống phần mềm khác.


Published:

PAGE TOP ↑