three-tier architecture

In this client-server model, used in database handling, the client is the first tier, the server is the second tier, and software acting as the go-between is the third-tier.

cấu trúc ba lớp
Trong mô hình client-server này, sử dụng trong việc xử lý cơ sở dữ liệu, client là lớp thứ nhất, server là lớp thứ hai, và phần mềm hoạt động như là đối tượng trung gian là lớp thứ ba.


Published:

PAGE TOP ↑