three state logic element

An electronic component that provides three possible outputs: off, low voltage and high voltage.

three state logic element
Môt thiết bị điên tử cung cấp ba kết quả xuất có thể: không điện áp, điện áp thấp, điện áp cao.


Published:

PAGE TOP ↑