three dimensional spreadsheet

A spreadsheet program that can create a worksheet file made up of multiple stacked pages, each page resembling a separate worksheet. Suppose that your organization, has two divisions, each with its own income statement. You create two spreadsheets, one for each division. To sum the quarterly income amounts, you create a third spreadsheet, Shcet3. In this spreadsheet, you place formulas that use three dimensional statements.

bảng tính ba thứ nguyên, bảng tính ba chiều
Một loại chương trình bảng tính có thể tạo một file bảng tính được tạo từ các trang được xếp thành nhiều ngăn, mỗi trang tương đương một bảng tính. Giả sử công ty bạn có hai chi nhánh, mỗi chi nhánh có một bảng khai báo thu nhập riêng. Bạn tạo hai bảng tính, cho mỗi chi nhánh. Để tổng hợp thu thập hàng quý, bạn tạo trang thứ ba. Trong trang thứ nguyên.


Published:

PAGE TOP ↑