three-dimensional spreadsheet

A spreadsheet where the data is organized by three criteria: row, column, and sheet. This enables the user to create large spreadsheets-moving between sheets to access data.

trang bảng tính ba chiều
Một trang bảng tính trong đó dữ kiệu được tổ chức theo ba tiêu chuẩn: hàng, cột và trang. Điều này cho phép người dùng tạo các trang bảng tính lớn-di chuyển giữa các trang để truy cập dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑