three-dimensional graphics

A graphic or image that há within it the illusion of depth. Such images are more realistic than flat images.

đồ họa ba chiều
Một ảnh đồ họa hay ảnh có ảo giác về độ sâu trong đó. Các ảnh như vậy hiện thực hơn các ảnh phẳng.


Published:

PAGE TOP ↑