three-dimensional graph

A business or scientific chart that depicts information using three axes: width (x axis), height (y axis), and depth (z axis). In Microsoft Excel, the vertical axis the one that measures the data items is called the value (y) axis, and the horizontal axis is called category (x) axis.
The axis that shows depth the one that seems to go “back” into the page is the series (z) axis. 3D graphs are very useful when you’re portraying more than one data series.

đồ thị ba chiều
Một loại đồ thị dùng trong khoa học hoặc kinh doanh, biểu diễn thông tin theo ba trục: rộng (trục x), cao (trục y), và sâu (trục z). Trong Microsoft Excel, trục đứng (đo các hạng mục dữ liệu) được gọi là trục giá trị (y), và trục ngang gọi là trục hạng mục (x).
Trục biểu diễn chiều sâu (trông như đâm vào sau trang giấy) là trục các series (z). Các đồ thị ba chiều hữu ích trong trường hợp cần biểu diễn nhiều series dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑