three-dimensional audio

Sound that seems to come from a number of different directions, creating the illusion of a three-dimensional space. The effect is often achieved using headphones. It is used in virtual reality environments.


Âm thanh dường như xuất phát từ nhiều hướng khác nhau, tạo ra ảo giác về một không gian ba chiều. Hiệu ứng này thường có được bằng cách sử dụng các ống nghe. Nó được sử dụng trong các một trường thực tế ảo.


Published:

PAGE TOP ↑