thrashing

Excessive paging in a virtual memory computer. If programs are not written to run in a virtual memory environment, the operating system may ping program pages in and out of the disk.

sử ngắt quãng
Số trang quá lớn trên bộ nhớ thực của máy tính có bộ nhớ ảo. Nếu các chương trình không được viết để chạy trên một môi trường bộ nhớ ảo, hệ điều hành có thể sử dụng nhiều thời gian hoán đổi các trang lập trình trong và ngoài đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑