third-party service provider

An Internet Service Provider that provides Internet access and associated services to a company or organization’s members or employees. This arrangement proves advantageous to customers, since it dispels their need to set up routes for Internet access via their own networks.

nhà cung cấp dịch vụ thuộc nhóm thứ ba
Một nhà cung cấp dịch vụ Internet cung cấp sự truy cập Internet và các dịch vụ đính kèm trong một công ty hay các thành viên hoặc nhân viên của tổ chức. Cách sắp xếp này chứng tỏ có lợi cho các khách hàng bởi vì nó loại bỏ nhu cầu thiết lập các đường truyền đế truy cập Internet thông qua các mạng riêng của họ.


Published:

PAGE TOP ↑