third-generation

The latest specification for cellular or mobile phones, which will enable high-speed Internet access and live video links.

thế hệ thứ ba
Đặc tính kỹ thuật mới nhất cho các điện thoại di động, các điện thoại này sẽ cung cấp sự truy cập Internet tốc độ cao và các liên kết video trực tiếp.


Published:

PAGE TOP ↑