third-generation Web site

This identifies the kind of Web site that contains text, graphics, animations, and video and sound clips, as well as interactive forms Many Web sites that were identified as third -generation were first introduced in the mid 1990s.

website thế hệ thứ ba
Điều này nhận biết loại Web site chứa văn bản hình đồ họa,hoạt hình, và các clip video và các clip âm thanh,cũng như các mẫu biểu tương tác. Nhiều Web site được nhận biết là các Web site thế hệ thứ ba đã được giới thiệu lần đầu tiên vào giữa những năm 1990.


Published:

PAGE TOP ↑