third generation language

A traditional high level programming language such as FORTRAN, COBOL, BASIC, Pascal and C.

ngôn ngữ thế hệ thứ ba
Một ngôn ngữ lập trình truyền thống cấp cao như FORTRAN, COBOL, BASIC, Pascal và C.


Published:

PAGE TOP ↑