third generation computer

A computer that uses integrated circuits, disk storage and online terminals. The third generation started roughly in 1964 with the IBM System/360.

máy tính thế hệ thứ ba
Một máy tính dùng các mạch hợp nhât, các mạch hợp nhất, các thiết bị đầu cuối trực tuyến và vùng lưu trữ đĩa. Thế hệ thữ ba bắt đầu vào năm 1964 với IBM system/360.


Published:

PAGE TOP ↑