thin server

This refers to a server in a client-server application where most of the program is resident on the client computer, known as a fat client.

thin server
Điều này đề cập đến một server trong một trình ứng dụng client server trong đó phần lớn chương trình thường trú trên máy tính client, được gọi là một fat client.


Published:

PAGE TOP ↑