thin film transistor screen(TFT screen)

A screen that uses the kind of liquid crystal display that produces high-quality color displays for laptop computers.

màn hình transistor phim mỏng(màn hình TFT)
Một màn hình sử dụng loại màn hình tinh thể lỏng để tạo các màn hình màu chất lượng cao cho các máy tính laptop.


Published:

PAGE TOP ↑