thin client

Thin client refers to a computer that relies on a server to store, manage, and process applications When such a computer is online it requires a fat server to provide it with processing power. The advantage of this is that the computer’s memory is not overburdened with large and often outdated software.

thin client
Thin client đề cập đến một máy tính phụ thuộc vào server để lưu trữ, quản lý và xử lý các trình ứng dụng. Khi một máy tính như vậy lên trực tuyến, nó đòi hỏi một fat server để cung cấp cho nó tính năng xử lý. Ưu điểm của điều này là bộ nhớ của máy tính không bị gánh nặng bởi phần mềm lớn và thường lỗi thời.


Published:

PAGE TOP ↑