thick film

A layer of magnetic, semiconductor or metallic material that is thicker than the microscopic layers of the transistors on a chip. For example, metallic thick films are silk screened onto the ceramic base of hybrid microcircuits. Contrast with thin film.

film dày
Một lớp chất liệu bằng từ tính, bán dẫn và kim loại dày hơn các lớp kính hiển vi của chất bán dẫn transistor trên một mạch. Ví dụ, những film có tính kim loại được chiếu trên màn hình trên nền camera của hỗn tạp các vi mạch. Trái với thin film.


Published:

PAGE TOP ↑