thesaurus

A file containing lists of words that are linked to words with a similar meaning. Search engines often use a thesaurus to expand a search. Most of the current leading word-processing programs provide built-in thesaurus facilities.

từ điển đồng nghĩa
Một file chứa các danh sách liệt kê các từ được liện kết với các từ có một ý nghĩa tương tự. Các công cụ tìm kiếm thương sử dụng một từ điển đồng nghĩa để mở rộng một cuộc tìm kiếm. Hầu hết các chương trình xử lý từ hàng đầu cung cấp các tiện ích từ điển đồng nghĩa được cài sẵn.


Published:

PAGE TOP ↑