thermal wax transfer

A printing process similar to dye sublimation. Like other color printers, it puts down a solid dot of ink and produces shades of colors by placing color dots side by side (dithering). Wax transfer prints faster than dye sub and ribbon and paper are less expensive, but it does not produce photorealistic quality.

chuyển đổi ứa nhiệt
Một sự truy cập in tương tự như sự thăng hoa quá trình nhuộm. Như các loại máy in màu khác, nó thấm xuống một giọt mực đặc và tạo thành các hình dạng của nhiều màu bằng cách đặt các chấm mực cạnh nhau. Chuyển đổi Wax in nhanh hơn nhuộm phụ/băng và giấy thì rẽ hơn nhưng nó không tạo ra chất lương hình ảnh hiện thực.


Published:

PAGE TOP ↑