TFTP(Trivial File Transfer Protocol)

A version of the TCP/IP FTP protocol that has no directory or password capability.

TFTP(Trivial File Transfer Protocol)
Một phiên bản của giao thức TCP/IP FTP vốn không có thư mục hoặc năng lực password.


Published:

PAGE TOP ↑