texture

The surface features of an object.

mẫu kết cấu
Các đặc tính bề tình bề mặt của một đối tượng.


Published:

PAGE TOP ↑