texture mapping

In computer graphics, the creation of a special surface. With algorithms, all kinds of textures can be produced: the rough skin of an orange, the metallic surface of a can and the irregularity of a brick. It can also be done by electronically wrapping a secondary image around an object.

mẫu kết thúc mapping
Trong vi tính đồ họa, sự tạo ra của một bề mặt đặc biệt. Với các thuật giải, tất cả các loại mẫu kết thúc có thể được tạo ta: lớp vỏ sù sì của một quả cam, bề mặt lim loại của một hộp kẽm và sự lồi lõm của một viên gạch. Nó cũng có thể được thực hiện bằng cách ngắt bằng một hình ảnh thứ cấp xung quanh một vật.


Published:

PAGE TOP ↑