text wrap

When graphics and text are used together, text wrap enables the author to place the text around the image, or to either side of it.

bao bọc văn bản
Khi hình ảnh và văn bản được sử dụng cùng với nhau, tính năng bao bọc văn bản cho phép khán giả đặt văn bản xung quanh ảnh, hay ở một trong hai phía của nó.


Published:

PAGE TOP ↑